REGULAMIN Fotokonkursu "WODA W NASZYM ŻYCIU "

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Fotokonkursu pod hasłem „Woda w naszym życiu” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

2. Przedmiotem Fotokonkursu są prace fotograficzne związane z hasłem przewodnim konkursu.

3. Fotokonkurs został zorganizowany dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i będzie oceniany w dwóch kategoriach:

 • najlepsza fotografia w ocenie Jury,
 • najlepsza fotografia w ocenie internautów

Terminy Fotokonkursu fotograficznego:

 • prace konkursowe należy przesyłać organizatorowi od dnia 22 marca 2012 r. do dnia 6 maja 2012 r.
 • głosowanie internautów odbędzie się w terminie od dnia 22 marca 2012 r. do dnia 13 maja 2012 r.
 • ocena prac przez jury odbędzie się w terminie od dnia 10 maja 2012 r. do dnia 23 maja 2012 r.
 • W Fotokonkursie nie mogą brać udział członkowie Jury Fotokonkursu, Zarząd PWIK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Za członka najbliższej rodziny Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
 • Fotokonkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

II Cel konkursu

1. Fotokonkurs ma na celu:

 • zainteresowanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej tematem wody jako największego bogactwa natury,
i ukazanie jej w sposób ciekawy i oryginalny,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia i uwrażliwienie
 • na piękno otaczającej przyrody,
  • promowanie sztuki fotograficznej,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

  III Warunki uczestnictwa

  1. W Fotokonkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Dąbrowy Górniczej – amatorzy, pasjonaci fotografii.

  2. Za mieszkańca uważa się osobę, która przebywa na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza i jest zameldowana na stałe lub czasowo.

  3. Udział uczestnika małoletniego w Fotokonkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

  4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Autora (wyłącznie na potrzeby tego Fotokonkursu) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)

  IV Zasady konkursu

  1. Zgłoszenie pracy do Fotokonkursu, może nastąpić po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji (podanie pełnych danych teleadresowych oraz tytułu zdjęcia) wraz z umieszczeniem zdjęcia na stronie: www.Fotokonkurs2011.pwik-dabrowa.pl .

  2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Fotokonkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie,

  do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy Fotokonkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

  3. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia Uczestnika, który dopuścił się takiego naruszenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć uczestnika z innych uzasadnionych przyczyn. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, będą usuwane przez Organizatora lub Organizator nie dopuści do ich publikacji i udziału w Fotokonkursie.

  4. Uczestnik Fotokonkursu udostępni nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego

  w Fotokonkursie do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Fotokonkursu. Jednocześnie Uczestnik Fotokonkursu upoważnia Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Fotokonkursu, lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie. Uczestnik na prośbę Organizatora udostępni oryginalny plik źródłowy zgłoszonego zdjęcia (oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem).

  5. Każdy uczestnik może przesłać na Fotokonkurs jedną fotografię, która wiąże się z tematem konkursu.

  W przypadku zgłoszenia większej ilości zdjęć przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z autorem zdjęcia wybierze zdjęcie konkursowe i opublikuje je na stronie internetowej.

  6. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i przesłane w formacie JPG.

  7. Uczestnicy Fotokonkursu nie mogą nadsyłać zdjęć zgłoszonych w ubiegłorocznym FotoKonkrusie „Wodne inspiracje”. W przypadku zgłoszenia takiego samego zdjęcia przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z jego autorem usunie zdjęcie z Fotokonkursu.

  8. Organizator ma prawo wykluczyć zdjęcie z Fotokonkursu, w przypadku, gdy działanie uczestnika

  w Fotokonkursie jest nieuczciwe i narusza zasady etyki oraz w sytuacjach o których mowa w pkt.3.

  9. Uczestnik, którego zdjęcie zostało wykluczone z Fotokonkursu zostanie o tym fakcie poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.

  V Ocena i nagrody

  1. Oceny nadesłanych fotografii biorąc pod uwagę ich jakość dokona jury powołane przez Organizatora.

  2. Jury dokona wyboru finalistów Fotokonkursu i przyzna następujące nagrody:

  • I miejsce – 2 000,00 zł netto (2 222,22 zł brutto)
  • II miejsce – 1 500,00 zł netto (1 666,66 zł brutto)
  • III miejsce – 1 000,00 zł netto (1 111,11 zł brutto)
  • Wyróżnienie I stopnia – 600,00 zł (kwota wynagrodzenia wolna od podatku)
  • Wyróżnienie II stopnia – 500,00 zł (kwota wynagrodzenia wolna od podatku)
  • Wyróżnienie III stopnia – 400,00 zł (kwota wynagrodzenia wolna od podatku)
  • Najlepsza fotografia w ocenie internautów – Cyfrowa ramka do przeglądania zdjęć

  Organizator Fotokonkursu jako płatnik naliczy i odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody. Wolna od podatku dochodowego jest jednorazowa wartość nagrody nie przekraczająca kwoty 760,00 zł brutto.

  3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania Fotokonkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

  4. Zwycięzcą nagrody „Najlepsza fotografia w ocenie internautów” zostanie osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej www.Fotokonkurs2012.pwik-dabrowa.pl .

  5. Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.Fotokonkurs2012.pwik-dabrowa.pl . może oddać głos raz dziennie poprzez kliknięcie wybranego zdjęcia. Logowanie do serwisu wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, hasło.

  6. Jedna osoba jest uprawniona do oddania jednego głosu dziennie.

  7. Wyniki Fotokonkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.Fotokonkurs2012.pwik-dabrowa.pl .

  8. Miejsce i czas odbioru nagród określi Organizator Fotokonkursu, o czym laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem poczty.

  9. Laureat Fotokonkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w siedzibie Organizatora celem podpisania oświadczeń w przedmiocie przekazania praw autorskich i materiałów,

  o których mowa w pkt. IV Regulaminu Fotokonkursu oraz podania niezbędnych danych dotyczących Uczestnika Fotokonkursu, warunkujących przekazanie nagrody.

  10. W przypadku uczestnika małoletniego do osobistego stawiennictwa zobowiązany jest jego opiekun ustawowy.

  11. Laureat Fotokonkursu oraz osoby wyróżnione po powiadomieniu przez Organizatora biorą udział

  w oficjalnej uroczystości wręczenia nagród.

  12. W przypadku niemożności skontaktowania się z nagrodzoną osobą lub nieodebrania nagrody przez okres 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Fotokonkursu, nagrodzony utraci prawo do przyznanej nagrody.

  VI Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej

  www.Fotokonkurs2012.pwik-dabrowa.pl .

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego.

  3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Fotokonkursu można uzyskać: e-mail: pr@pwik.dabrowa.pl, www.pwik-dabrowa.pl .

  4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić wniosek do Organizatora o ocenę działania innego uczestnika Fotokonkursu pod względem nie przestrzegania zasad regulaminu.

  5. Oceny działania pod kątem nie przestrzegania zasad regulaminu oraz zgłoszonych wniosków dokonuje Organizator. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji tej oceny.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Fotokonkursu.